لینک به صفحه نقشه وب سایت لینک به صفحه خانه
«"کسب جهانی دوفاعلی از اهداف دیرینه ی زنان ایرانی است واین به دست نمی آیدمگربا همت وپشتکارهمه مردان وزنان ایران زمین"»
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
آثار و تالیفات
تازه ها
تئوری های خانواده و متد ها
پایان نامه ها
درباره من
راه های تماس
Skip Navigation Links
مقاله ها
سخنرانی ها
گفتگو ها
کتاب ها
پژوهش ها
خانواده ياجامعه،كداميك محمل تمرين ويادگيري دمكراسي وآزادي است؟
ازوراي زمان به گذشته نظري مي افكنم،ديروز وامروزسرزمين ايران رادرذهنم مرور مي كنم.سخن امروزمردم(آزادي،استقلال)، سخن نياكان وميراث اجتماعي به جا مانده ازگذشتگانمان است،سخن اينجاست،كه چرا هنوز دنبال آزادي ودمكراسي هستيم؟ايراد كجاست؟آيا كانال هاي جامعه پذيري ما درمورد تمرين آزادي ودموكراسي اشتباه است؟آياآموختن الفباي آزادي رابايداز خانواده آموخت وبه فرزندانمان ياد دهيم؟آيا تمرين آزادي رابايد از مدارس ابتدايي و..آموخت؟يا نه،بايد الفباي دموكراسي رابايد درنهاد هاي مدني واحزاب آموخت؟به نظر شما چه بايد كرد؟چرا آرزوي دستيابي به فضايي آزاد به آرزوي ديرينه ايرانيان تبديل شده است؟تاريخ اين سرزمين گواهي صادق براين سخن است كه آزادي همواره ،جزومطالبات مردم ايران بوده است.بررسي مطالعات تاريخي درايران نشان مي دهدكه ايرانيان به دليل ترس از حمله بيگانگان وحاكمان مستبد دروطنشان همواره تلاش داشتند كه ذهنيت هاي استبدادي خود را حفظ كنند،وهميشه داراي شخصيت هاي چندگانه اي بوده اند،واين ذهنيت استبداد زده همواره تلاش داشته است كه به گونه اي به انتقال پذيري اين فرآيند بپردازد،حال با توجه به كانا ل هاي جامعه پذيري كه نهاد خانواده هم يكي از اين كانال ها مي باشد،طبيعي است كه انتقال ذهنيت هاي استبدادي هم به طورطبيعي به نسل هاي آينده انتقال مي يابدودر نتيجه آن جايي كه بايد بستر ومحمل آزادي باشد،مقدمه اي براي آموزش زور واستبداد مي شود وفرزندانمان هم با ذهنيت هاي استبدادي به روند وپروسه طبيعي زندگي خود مي پردازند واين فرآيند همواره در يك چرخه باطل تكرار مي شود و ادامه دارد.
با توجه به مقدمه فوق،وبا توجه به پرورش اخلاق اوليه انسان ها وهمچنين با توجه به الگوهاي نابرابري كه درخانواده ها ميان زنان ومردان ودختران وپسران وجود دارد،سنگ بناي اوليه تفكر ومنش دستيابي به آزادي درست بنا گذاشته نمي شود وبه دنبالش مدرسه وجامعه هم درتقويت روند شكل گرفته درخانواده مي پردازند واين مدار بسته همچنان درانتقال پذيري نسلي رفتارهاي ضد آزادي ودموكراسي رادر عادت واره هايمان شكل مي دهد وبه عبارتي اين روند همواره درخانواده،مدرسه وجامعه بازتوليد مي شود.
سخن اصلي اينجاست كه با توجه به مباحث فوق يادگيري وتمرين دموكراسي را بايد از كجا بياموزيم؟
خانواده عليرغم،بارهاي زيادي كه همچنان متحمل آن است وبه عبارتي به مرحله فروپاشي وزوال رسيده است،اما همچنان سخن اول رادرتربيت وپرورش اعضايش مي زند،لذا به نظر مي رسد كه يادگيري وتمرين آزادي ودموكراسي ازخانواده آغاز مي شود واين خانواده است كه سنگ بناي اوليه را مي گذارد واگراين گام اول به خوبي بنا گذاشته شود،تا ثريا اين بنا راست است واستوار.سوال اين است كه چگونه واز كجا بايد اين رفتارهاي تربيتي را آغاز كنيم؟
بي ترديد درپاسخ اين سوال بايد گفت:در يك فرصت برابر كه توسط زوجين دركانون خانواده به وجود مي آيد،استعداد هاي زوجين وبه دنبالش دختران وپسران هم بدون هيچ محدودتي مسير شكوفايي خود راطي خواهد كرد.اما اگر همچنان تفكر وانديشه نابرابري جنسيتي ودامن زدن به اين تفكرات وهمچنين الگو سازي در زمينه دروغ پردازي و..درخانواده حاكم باشد وشكل بگيرد،طبيعتا ما همچنان در دور باطل استبداد پروري وتقويت انديشه هاي مستبدانه پيش خواهيم رفت،ضمن اينكه بايد اين نكته راهم درنظرداشته باشيم كه:همواره تحولات جامعه ايران ريشه درسه نهاد دين،دولت وخانواده داشته ودارد،لذاخانواده به عنوان نهادي كه انديشه هاي آزادي ودموكراسي درآنجا بايد شكل بگيرد بايد خود رااز تفكرها وعادت واره هاي غلط كه روش ومنش استبدادي را پرورش مي دهد،رها سازد وبي ترديد اين رهايي مي تواند زمينه سازروشنگري درجامعه باشد.
البته اكنون درجامعه اطلاعاتي وارتباطي بسر مي بريم وبي هيچ سخني اين ساختار مي تواند دركنش ها وعامليت هاي آزادپرورانه ودموكراسي خواهانه در حوزه خانواده وجامعه تاثير بسزايي داشته باشد.
اميد كه دراين راه پر خم وپيچ اما پيدا بتوانيم مشتقات ورسوبات ذهني كه از عادت واره هاي ما به جا مانده است رااپوخه كنيم وطرحي نو دردستيابي به آزادي وموكراسي داشته باشيم،ودر اين راه هم رسانه ها مارا ياريگر باشند.
فرم ارسال نظر:
نام:  
پست الکترونیک:  
برای مثال: info@shekarbagy.com
موضوع:  
نظر:  
وب سایت:
برای مثال: http://www.shekarbagy.com
وب لاگ:
برای مثال: http://shekarbagy.blogfa.com
   
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > مشاهده تازه ها
 

مشاهده سایر پیوند ها 
کلیه حقوق محفوظ است © 1389 - 1387 | طراحی: شرکت آرام شرق ایرانیان